Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov obce Podbranč
(Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1995 Z.z.)
Položka Výška poplatku v €
Osvedčenie listiny (za každú stranu) 2,00
Osvedčenie podpisu (za každý podpis) 2,00
Osvedčenie listiny v českom jazyku (za každú stranu) 3,00
Osvedčenie podpisu (za  každý podpis) 2,00
Vydanie rybárskeho lístka:
týždenný 1,50
mesačný 3,00
ročný 7,00
trojročný 17,00
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií 80,00
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych 66,00
Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 30,00
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitého predpisu (výrub drevín):
fyzická osoba 10,00
právnická osoba 100,00
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby 5,00
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác 10,00
Vydanie súhlasu na umiestnenie, užívanie a zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 5,00
   
Poplatky sa platia v hotovosti do pokladnice obce, poštovým poukazom na účet obce alebo prevodom z účtu v banke.