Obec Podbranč
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zrúcanina hradu Branč

HRAD JE CELOROČNE VEREJNE PRÍSTUPNÝ

 

HISTÓRIA

Zrúcanina hradu Branč leží na rovnomennom kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom, miestnou časťou obce Podbranč. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1317. Hrad sa rozkladá na ploche asi 7.500 m2, vo výške 480 m n.m. Keďže hrad stál na pomerne ľahko prístupnom kopci, jeho obrana sa neustále zdokonaľovala. Hlavný vchod do dolného hradu je od východu. Vstup do hradu bol strážený dvoma bastiliónmi vonkajšieho opevnenia. Oproti hlavnému vchodu je trištvrtekruhová delová bašta stredného hradu, chrániaca paľbou z diel a ručných zbraní priestor vchodu pred nepriateľom. Obvodové murivo dolného hradu je na štyroch miestach prerušené polkruhovými baštami.

zrucanina_foto1

rozdelený na dve hlavné časti: dolný hrad a stredný hrad. Stredný hrad je od dolného hradu oddelený výrazne suchou hlbokou priekopou, ktorá zvyšovala prirodzenú výšku opevnenia stredného hradu. Vchod do stredného hradu bol pôvodne v rohu (oproti pomníku). Aj tam, kde je zem zarovnaná (kde nie je priekopa - bola, ale sa zem zasypala spadnutím horného a stredného hradu), útočníci museli prekonať 80 m nekrytého priestoru (priekopu) pod priamou paľbou obrancov hradu.
Stredný hrad sa funkčne delí na 2 časti: severné nádvorie stredného hradu a obytnú palácovú časť. Z nádvoria (pri pomníku) sa po schodisku vystupovalo do átriového dvora a do jednotlivých miestností. Bolo tu 40 izieb - 15 v prízemí, 20 na prvom poschodí a 5 na druhom poschodí. Na západnom nádvorí dolného hradu (neďaleko pomníka) bola hradná studňa. Staršia studňa bola i na nádvorí stredného hradu (blízko jedinej sprístupnenej miestnosti).

 

Hrad nechal postaviť magister Aba z Hlohovca medzi rokmi 1251 - 1297. Toto datovanie bolo určené podľa archeologického výskumu - podľa nálezu mincí s uvedenými rokmi 1251 - 1261. V ďalších rokoch sa na hrade vystriedalo 40 majiteľov. V roku 1309 hrad získal Matúš Čák Trenčiansky, krátku dobu hrad vlastnil i český kráľ Ján Luxemburský, v roku 1394 Žigmund Luxemburský. Po tomto roku sa datuje prestavba v rozsahu stredného hradu. Výsledkom bol typicky gotický skalný hrad s útočnou vežou, palácom, kaplnkou a v juhovýchodnom rohu stredného hradu s vysokým hradbovým obvodovým múrom.
V 16. storočí sa stal hrad vlastníctvom Františka Nyáryho, ktorý sa oženil s dcérou pána hradu Korlátko (Cerová) a s celou rodinou tu žili i poslední príslušníci rodu Nyáry, ktorí si postavili nový kaštieľ v Sobotišti (na námestí) a postupne sa tam presťahovali aj so zariadením. Bolo to pre nich pohodlnejšie sídlo. Hrad zostal opustený a chátral. V období tureckých vojen slúžil ako útočište okolitému obyvateľstvu, pričom v období rokov 1674 - 1675 bol prechodnou väznicou protestantských kňazov, ktorí boli odsúdení bratislavským súdom na galeje. Zomreli v jamách (väznica po obvode múru). Túto udalosť pripomína pamätník a každoročné bohoslužby na hrade.
Keďže bol hrad opustený, ľahko ho napadli a vypálili Turci a hrad tak zostal dodnes.

 

V roku 1968 Pamiatkostav Žilina prevádzal pamiatkovú obnovu hradu, ktorá nebola dokončená.
Archeologický výskum sa robil od roku 1978. Počas piatich sezón sa v odkrytých zasypaných miestnostiach, v jednotlivých vrstvách našli články kamennej architektúry z okien, dverí; ďalej sa našli črepiny z majoliky, z hrncov a kachieľ. K zaujímavým nálezom patrila ozdobná kamenná renesančná rímsa so štítom s letopočtom ukončenia prestavby hradu 1539 a monogramom majiteľa hradu Františka Nyáryho. Ďalej sa našla sústava pilierov, drevené časti z pôvodného hradu, železný šíp, 2 guľky, starý nôž, bronzové ihlice, rôzne druhy gombíkov, kovaní, kľúčik od šperkovnice, medené cedidlo a i.

 

Príťažlivá a malebná krajina s hradom Branč bola mnohým umelcom námetom na výtvarné zobrazenie. Hrad Branč vo svojich dielach stvárnil maliar Martin Benka, Július Koreszka, hodonínsky maliar Karel Novák. Hrad Branč bol a je námetom pre fotografov. Obrazy hradu Branč sa nachádzajú v Galérii mesta Bratislavy, v múzeu Martina Benku v Martine a Záhorskej galérii v Senici.
Z hradu Branč je možnosť uskutočniť turistické výlety na Bradlo, kde je mohyla gen. Milana Rastislava Štefánika (pokračovanie lesnou cestou za Podzámkom), k pamätnej izbe SNP v Prietrži u Rehušov s históriou boja proti fašizmu v okrese Senica (smerom Podbranč - Dolná Dolina, Druhá Strana, Prietrž).
Ďalej je možnosť uskutočniť výlet k hradisku Starý Hrad, prípadne k poľovníckej chate.

 

REKONŠTRUKCIE

Na základe dotácie z Ministerstva kultúry SR sa bude od mája 2009 uskutočnovať "Statické zabezpečenie južnej hradby horného hradu - dokončenie".
Zhotoviteľom je firma STAVBY STRECHY, s.r.o., Cerová 237; stavebný dozor investora - obce - zabezpečuje Ing. Pavol Pálka. Podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového ústavu Trnava kontrolné dni na stavbe sú uskutočňované pod odborným dozorom hradeológa Ing. arch. Ivana Staníka a statika Ing. arch. Vladimíra Kohúta. Stavba sa realizuje z kameňa z miestneho kameňolomu, dodržuje sa predpísaná receptúra malty daná projektom.
Dokončená realizácia bude záchranou ohrozenej kultúrnej pamiatky a zabezpečenie vyhovujúceho stavu pre bezpečnosť návštevníkov a primerané využitie.
Obec Podbranč sa podieľa na spolufinancovaní a výťažok zo vstupného bude aj v budúcom roku použitý na zakonzervovanie ďalších častí - podľa rozhodnutia Pamiatkového ústavu Trnava.
Na záchrane a obnove hradu sa podieľajú i organizácie, ktoré finančne prispeli darom:

Agrostav a.s., Senica 332,- €
Ing. arch. Ivan Hojsík, Bratislava 33,- €
Roľnícke družstvo Senica 166,- €
Roľnícke družstvo Sobotište 66,- €
Stavebniny Skalstav Skalica s.r.o. 33,- €

Cieľom realizácie v tomto roku bude dokončenie obnovy ohrozeného múru s ukončením koruny.

 

zrucanina_obnova2zrucanina_obnova3zrucanina_obnova1

 

Na fotografiách je začatý múr, ktorý spadol v roku 1978. V roku 2004 bola začatá stavba na pôvodných základoch.
Prvú etapu prác uskutočnila stavebná firma Agrostav a.s. Senica. Ich práca bola kladne hodnotená statikom a hradeológom Ing. arch. Ivanom Staníkom, pracovníkom Pamiatkového úradu v Bratislave.

Dňa 3.7.2009 bol uskutočnený štátny pamiatkový dohľad, ktorý konštatoval: "Dosiaľ vykonané murovacie práce zodpovedajú požiadavkám Krajského pamiatkového úradu a statika Ing. Kohúta." Dohľad odporučil pokračovať v murovaní vytvorením zošikmenej koruny v nepravidelnom tvare, pod terénom zrealizovať drenáž - odviesť vodu do priekopy a povrch koruny upraviť tak, aby naň bolo možné uložiť vegetačný kryt. Do budúceho kontrolného dňa 21.8.2009 uložil vytvoriť vzorky škárovania múru

Investičná akcia B2 - premostenie do stredného hradu - je zrejmá podľa projektu; bol uskutečněný archeologický výskum a je určený rozsah murovaní a zabezpečenia pre stabilitu dvoch objektov, ktoré by sa mali po vymurovaní spojit a tvoriť premostenie do stredného hradu.
Časť B3 - schodisko do bašty - podľa návrhov a odporúčaní statika Ing. Vladimíra Kohúta, hradeológa Ing. arch Ivana Staníka, poverného pracovníka pamiatkového úradu Trnava Petra Grohmana Petra určený archeologický výskum s geodetickým zameraním za účelom:
1. Spracovania výskumnej dokumentácie podľa § 39 a násl. zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Vedúci archeologického výskumu: PhDr. Peter Baxa a riešiteľ úlohy: Mgr. Filip Jaššo, PhD.
2. Vykonanie terénnej časti archeologického výskumu dotknutej plochy a spracovanie podkladov.
3. Laboratorne spracovanie, reštaurovanie nálezov a vypracovanie komplexnej výskumnej dokumentácie.
4. Zabezpečenie geodetického zamerania miesta výskumu.
5. Podľa podkladov archeologického výskumu bol spracovaný podrobný projekt stavby so statikou: autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Vladimírom Kohútom. Predmetom je návrh sanácie a konzervácie jestvujúcich múrov severovýchodnej nárožnej delovej bašty hradu Branč. Bašta je tvorí opevnenie stredného hradu; jej zachovaná část je dvojpodlažná, interiér prístupný chodbou zo severného krídla a tiež cez prostredný okenný otvor, v ktorom došlo ku deštrukcii parapetného muriva. V minulosti nebola bašta pamiatkovo upravená. Značne sú poškodené aj jednotlivé strieľne prvého podlažia. Opravy budu tvoriť:
  - sanácie - doplnenie vypadnutých parapetných murív, doplnenie klenbových oblúkov nad otvormi, prvého nadpodlažia a sanácia koruny muriva; technológia premurovávania korún muriva je podrobné popísaná v metodických pokynoch pre obnovu kamenného muriva;
 - pri prácach sa musia dodržiavat všeobecné zásady statického zabezpečenia a maltovania, škárovania na základe medzinárodných dohôd, ktoré sa Slovenská republika zaviazal dodržiavat, a ktoré platia pre rekonštrukciu pamiatkových objektov podľa usmernení obsiahnutých v materiáloch ICOMOS - teda podľa dlhoročných skúseností s rekonštrukcciou pamiatok na celom svete;
 - pri premurovávaní korún múrov je nevyhnutné zachovať pôvodnú siluetu a úzkostlivo sa vyhýbať vytváraniu rovných linií, ktoré nezodpovedajú charakteru ruiny a pôsobia dojmom, že sa nejedná o historicky pôvodnú hranu; na premurovávanie korún, vypĺňanie kaverien a zamurovávanie otvorov je žiaduce použiť pôvodné kamene zo zrútených murív hradu, ktoré sa získajú pŕi odstraňovaní sutín. Je potrebné venovať pozornosť vzhľadu pôvodného muriva, dodržiavať zloženie a spôsob kladenia kameňov.

Záchrana hradu Branč nám nie je ľahostajná a preto sme v roku 2008 požiadali Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislava o dotáciu. Dotácia nám bola schválená vo výške 95 % z požadovanej sumy. Zákonné 5%-tné spolufinancovanie musí obec hradit z vlastnýách zdrojov. Oprava na hrade sa týka najviac ohrozenej časti hradu - delová bašta, ktorej steny po každej zime sa rozpadávajú.
Dielo zrealizovať firma Stas Myjava, ktorá bola vybraná v sútaži. Stavba bude realizovaná pod dozorom statika Ing. arch. Vladimíra Kohúta, hradeológa Ing. arch. Ivana Staníka (ktorý súčasne robí dozor na Bratislavskom hrade), regionálny dozor Pamiatkový úrad Trnava - Mgr. Peter Grznár.
V prvej etape sa budú uskutočňovať výkopové práce, objekt delová bašta je zasypaný zeminou v hĺbke 1,8 m - zosyp z horného podlažia z minulosti, za prítomnosti archeológa Dr. Filipa Jasu.