Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Všeobecne záväzné nariadenia obce Podbranč

Všeobecne záväzné nariadenia platné

Všeobecne záväzné nariadenie č. Územný plán ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. Územný plán ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenia zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. Dodatok č,1 Dodatok č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie č. daň z nehnuteľnosti VZN obce Podbranč č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti.

Všeobecne záväzné nariadenie č. školské obvody VZN o určení školských obvodov pre obec Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. o službách VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby obci Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. Dodatok č.1 Dodatok č. 1 k VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. o dotáciách o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. komunálne odpady o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie č. o nakladaní s KO o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi .

Všeobecne záväzné nariadenie č. daň z nehnuteľnosti o dani z nehnuteľnosti.

Všeobecne záväzné nariadenie č. o psoch ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. o miestnych daniach o miestnych daniach a poplatku na územní obce Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. o podmienkach VZN o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN- o službách o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Podbranč na rok 2012.

Všeobecne záväzné nariadenie č. Daň z nehnuteľnosti VZN o dani z nehnuteľnosti.

Všeobecne záväzné nariadenie č. Miestne dane VZN o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. odpad VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie č. o územnom pláne ktorým sa upravuje záväzná časť územného plánu.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč - Zásady hospodárenia s majetkom Obce Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč, ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN- školské obvody o určení školských obvodov pre obec Podbranč na rok 2012.

Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN- miestne dane o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč na rok 2012.

Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN- odpady o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie na území obce Podbranč na rok 2012.

Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN - daň z nehnuteľ o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie na území obce Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč o školskom obvode v obci Podbranč.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč o dani z nehnuteľnosti.

VZN č. 1/2019 zo dňa 27.06.2019

Príloha Tu: