Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Starosta obce

Starosta

Za starostu obce Podbranč bol zvolený:

Ing. Milan Kadlíček
telefón: 0905 413 523
e-mail:  starosta@podbranc.sk

Postavenie obce, postavenie a kompetencie orgánov obce, povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce, v pracovnoprávnych vzťahoch obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019 - TU: