Obec Podbranč

 

Oficiálne stránky obce Podbranč

Obecný úrad informuje

pRERUšENIE DISTRIBúCIE ELEKTRINY - OBOZNáMENIE VEREJNOSTI

PRÍLOHA TU:

POZVÁNKA NA 1.  uSTANOVUJúCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.

Príloha TU:

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov

Príloha TU:

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

Príloha TU:

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov

Príloha TU:

Predĺženie platnosti územného rozhodnutia.

Príloha TU:

Dodatok č.2 Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč o určení školských obvodov pre obec podbranč

Príloha TU:

 

Kolaudačné rozhodnutie - rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Podbranč:

Príloha TU:

 

Pozvánka na 18. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Príloha TU:

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - rekonštrukcia miestnej komunikácie

Príloha tu:

Zámer na predaj pozemku, dátum zverejnenia 8.10.2018. 

Dokumnety na stiahnutie TU: 1, 2.

 

OZNÁMENIE O PRISTAVENÍ KONTAJNERA NA NEBEZPEČNÝ ODPAD

Oznamujeme občanom, že  od štvrtka,  27.09.2018  do  nedele, 30.09.2018  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúštadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunlálny odpad!

 


oznam 

Infolist o „Rekonštrukcií miestnej komunikácie v obci Podbranč“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Infolist na stiahnutie: TU

oznam

Obecný úrad Podbranč bude mať v čase od  24. júla do 3. augusta skrátené úradné hodiny a to od 7.30 do 11.00 hod. V stredu  aj poobede od 15.00 do 16.00 hod. 

 

Návrh záverečného účtu obce za r. 2017

Dokument na stiahnutie TU. Zverejnené 21.5.2018

 

oznámenie o pristavené kontajnera na nebezpečný odpad

Oznamujeme občanom, že  od štvrtka,  10.05.2018  do  nedele, 13.05.2018  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunlálny odpad!

 

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu kulturneho domu a jeho okolia v obci podbranč:

Dokument k stiahnutiu: TU

vyhlasenie volby hlavného kontrolora

Dokument k stiahnutiu: TU

OZNÁMENIE O PRISTAVENÍ KONTAJNERA NA NEBEZPEČNÝ ODPAD

Oznamujeme občanom, že  od štvrtka,  28.09.2017  do  nedele, 01.10.2017  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúšťadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunlálny odpad!

verejná vyhláška (30.8.2017)

Dokument na stiahnutie: TU.

Stavebné konanie  (25.8.2017)

Dokument v prílohe: TU.

Informácia pre voľby do orgánov samosprávných krajov v roku 2017

Dokument na stiahnutie: TU.

Oznámenie o volbách do vuc

Dokument na stiahnutie: TU. 

OZNÁMENIE O PRISTAVENÍ KONTAJNERA NA NEBEZPEČNÝ ODPAD

 

Oznamujeme občanom, že  od pondelka,  22.05.2017  do  stredy, 24.05.2017  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúštadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunlálny odpad!

 
návrh vzn o odpadoch, zverejnené dňa 25.5.2016

Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.  TU

oznámenie o pristavení kontajnera na nebezpečný odpad

Oznamujeme občanom, že  od pondelka,  25.04.2016  do  stredy, 28.04.2016  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúštadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunlálny odpad!

 

Oznámenie verejnej vyhlášky

Dokumenty k stiahnutiu:

UR-ProfiNETWO RK 1

UR-ProfiNETWO RK 2

UR-ProfiNETWO RK 3

UR-ProfiNETWO RK 4

UR-ProfiNETWO RK 5

UR-ProfiNETWO RK 6

UR-ProfiNETWO RK 7

UR-ProfiNETWO RK 8

UR-ProfiNETWO RK 9

UR-ProfiNETWO RK 10 

UR-ProfiNETWO RK 11

UR-ProfiNETWO RK 12

UR-ProfiNETWO RK 13

UR-ProfiNETWO RK 14

UR-ProfiNETWO RK 15

UR-ProfiNETWO RK 16

UR-ProfiNETWO RK 17

UR-ProfiNETWO RK 18

UR-ProfiNETWO RK 20

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojdenávania

Stavba: Realizácia optických sietí SO-1 Sobotište, obce Podbranč, Chvojnica

Celý domuent môžte stiahnuť TU:

časť 1

časť 2

Oznámenie o pristavení kontajnera na nebezpečný odpad

 

Oznamujeme občanom, že  od pondelka,  28.09.2015  do  stredy, 30.09. 2015  v čase od 7.30 h do 19.00 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na nebezpečný odpad, do ktorého môžete odovzdať:

vyradenú bielu a čiernu techniku (televízory, chladničky, rádiá, videá a iné spotrebiče), olovené batérie, akumulátory, monočlánky, žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, odpadové oleje, farby, laky, obaly z nich, pesticídy, liečivá, kyseliny, rozpúštadlá, hydroxidy.

Do kontajnera nepatria pneumatiky,  objemný  a komunlálny odpad!

OZNáMENIE O PRISTAVENí KONTAJNERA NA PNEUMATIKY A šATSTVO

Oznamujeme občanom, že  od stredy, 22.04. 2015  do nedele, 26.04. 2015  v čase od 7.30 h do 19.30 h. bude na parkovisku pri obecnom úrade pristavený kontajner na staré šatstvo, matrace, koberce a pneumatiky.   Pneumatiky treba nechávať vedľa kontajnera!!!   Do kontajnera nepatrí   objemný  a komunálny odpad!

Verejná vyhláška

Celý dokument Verejnej vyhlášky je na stiahnutie TU.

Výsledky komunálnych volieb 

Celý dokument Výsledkov volieb komunálnych volieb je na stiahnutie TU.

Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomností

Celé dokumenty Verejných vyhlášok sú na stiahnutie Vašek, Tomaňová. Dátum zverejneia: 29.9.2014

vyhlásenie kandidatúry

Celý dokument Vyhlásenie kadidaúry je na stiahnutie TU. Dátum zverejnenia: 29.9.2014.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre vol’by do orgánov samosprávy obci

Celý dokument Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí je na stiahnutie TU. Dátum zverejnenia: 5.9.2014

Zverejnenie počtu obyvateľov obce podbranč

Celý dokument Zverejnenie počtu obyvateľov obce Podbranč je na stiahnutie TU: Dátum zverejnenie: 19.8.2014

Záverečný účet obce Podbranč za rok 2013

Celý dokument Záverečného účtu obce za rok 2013 je na stiahnutie TU. Dátum zverejnenia: 12.6.2014.

 

Zverejnenie zámeru predaja

Celý dokument zámeru prevedenia nehnuteľnosti, ktorá je vo vlatníctve Obce Podbranč je na stiahnutie TU.

 

Schválené VZN pre rok 2014

Vyvesené dňa 13.12.2013, schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013:

  • VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Podbranč, na stiahnutie TU.
  • VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na stiahnutie TU.
  • VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, na stiahnutie TU.
  • VZN o dani z nehnuteľnosti, na stiahnutie TU.
  • VZN, ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Podbranč, na stiahnutie TU.
  • VZN, ktorým sa vyhlasuje časť územného plánu obce Podbranč - Zmeny a doplnky č. 1/2013, na stiahnutie TU.
  • VZN o miestnych daniach a poplatku na území obce Podbranč, na stiahnutie TU.

POZVÁNKA NA 18. VEREJNÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.